UAB "Dovalga" Autorizuotas STIHL serviso dileris

Prašome įdėmiai perskaityti šiame dokumente išdėstytas nuostatas ir sąlygas.

 1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šios Taisyklės (toliau - Taisyklės) sudarytos siekiant užtikrinti Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir internetinėje parduotuvėje www.dovalga.stihl-parduotuves.lt (toliau – Parduotuvė) prekes parduodančios UAB „DOVALGA“ (toliau – Pardavėjas) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas, atsakomybę ir kitas su prekių pirkimu-pardavimu Parduotuvėje susijusias nuostatas.

1.2 Išsami informacija apie prekių Pardavėją pateikiama internetinės Parduotuvės skiltyse "Apie mus" ir „Rekvizitai“.

1.3 Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas bet kokiu būdu ar forma naudojasi internetine Parduotuve: susipažįsta su Parduotuvėje siūlomu prekių asortimentu, vykdo prekių užsakymą, rezervuoja prekę, pateikia asmeninius ar kitokius duomenis, vykdo užsakytų prekių apmokėjimą, priima prekes, skaito bei komentuoja Parduotuvėje esančią informaciją ir/ar atlieka bet kokius kitus veiksmus, susijusius su naudojimusi internetine Parduotuve ir joje Pardavėjo teikiamais pasiūlymais.

1.4 Prieš pradėdamas naudotis elektronine Parduotuve ir joje Pardavėjo teikiamais pasiūlymais Pirkėjas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Įsigydamas prekes internetinėje Parduotuvėje Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka su šių Taisyklių taikymu.

1.5 STIHL ir VIKING gaminiai negali būti parduodami perpardavėjams, kurie nėra įgalioti STIHL pardavėjai ar subpardavėjai.

1.6 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai ar kitos neigiamos pasekmės kyla dėl to, kad Pirkėjas nesusipažino su internetinės Parduotuvės taisyklėmis, rekomendacijomis ar pateikta informacija, nors tokia galimybė jam buvo sudaryta.

1.7 Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo parduotuvėje momento. Jei paskelbus pakeistas Taisykles Pirkėjas ir toliau naudojasi Parduotuve, tai reiškia, kad Pirkėjas besąlygiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

1.8 Internetinės parduotuvės prekyba galima visose EEE šalyse ir (arba) Šveicarijoje.

 1. Asmens duomenų apsauga

2.1 Pirkėjui užsakant prekes internetinėje Parduotuvėje, tinkamam užsakymo įvykdymui reikalinga pateikti tokius asmens duomenis kaip vardas, pavardė, elektroninis paštas, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris ir kiti užsakyme nurodyti duomenys.

2.2 Pirkėjas patvirtina, kad jis žino apie savo teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini prekių užsakymo įvykdymui, o Pirkėjui nepateikus tokių duomenų ir nesutikus, kad jie būtų tvarkomi šių Taisyklių 2.4. punkte nurodytais tikslais, prekių pirkimo–pardavimo Sutartis negalės būti sudaryta ir įvykdyta.

2.3 Pirkėjas pilnai atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą bei prisiima pilną atsakomybę už visas pasekmes, atsiradusias ar galinčias atsirasti Pirkėjui ir/arba tretiesiems asmenims (siuntų pristatymo bendrovei) dėl pateiktų duomenų neteisingumo.

2.4 Pirkėjo asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais: sudaryti Sutartį, apdoroti prekių užsakymus ar rezervacijas, išrašyti finansinius dokumentus, išspręsti klausimus, susijusius su prekių pristatymu ir perdavimu, įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

2.5 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims išskyrus tuos atvejus, kai tai būtina tinkamam Pirkėjo užsakymo įvykdymui. Visais kitais atvejais galioja LR teisės aktuose nustatyta tvarka.

2.6 Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu butų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

 1. Prekių rezervavimas

3.1 Pirkėjas gali rezervuoti pasirinktas prekes. Jei Pardavėjas savo parduotuvėje turi Pirkėjo pasirinktas prekes, jos rezervuojamos 7 darbo dienoms.

3.2 Praėjus 7 darbo dienoms prekės rezervacija yra nutraukiama.

3.3 Pirkėjui neatsiėmus prekės per 7 darbo dienas - nėra taikomos suteikiamos rezervacijos privilegijos.

 1. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

4.1 Prekių pirkimo–pardavimo sutartys (toliau – Sutartys) internetinėje Parduotuvėje sudaromos elektronine forma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir 2001-08-17 Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

4.2 Pirkimo–pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam užsakymui. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje, suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka mokėjimo būdą, ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis ir Privatumo politika, paspaudžia mygtuką „Pateikti“. Tokiais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms ar daliai taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

4.3 Kiekviena elektroniniu būdu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis yra saugoma internetinės Parduotuvės duomenų bazėje.

4.4 Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis galioja iki pilno šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo arba iki jos pasibaigimo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

 1. Teisė atšaukti sutartį

5.1 Pirkėjas turi teisę, nurodydamas priežastį, atsisakyti elektroninėje Parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo–pardavimo Sutarties, pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo dienos. Raštiškas Pirkėjo pranešimas apie Sutarties atsisakymą turi būti pateiktas registruotu laišku arba elektroninės Parduotuvės elektroninio pašto adresu: info@parkutechnika.lt ir informuoti Pardavėją kontaktuose nurodytu telefonu.

5.2 Pirkėjas gali pasinaudoti šių Taisyklių 5.1. punkte nurodyta savo teise atsisakyti prekių pirkimo–pardavimo Sutarties tik tuo atveju, jei grąžinama prekė atitinka šiuos reikalavimus:

5.2.1) grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

5.2.2) prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;

5.2.3) prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės bei apsauginės plėvelės ir kt.);

5.2.4) grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjo gauta.

5.3 Grąžinamas prekes Pirkėjas turi pristatyti (kurjeriu, paštu ar įteikiant asmeniškai) Pardavėjui į tą pačią "Parkų technikos" parduotuvę, iš kurios buvo atsiimta atsiųsta prekė.

Darbo laikas:

Pirmadienis - penktadienis

08:30 - 17:30 (Šiaulių parduotuvė)

Šeštadienis

08:30 - 14:00 (Šiaulių parduotuvė)

5.4 Kartu su grąžinama preke Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui užpildytą prašymo formą dėl prekės grąžinimo/keitimo (jame nurodydamas grąžinamą prekę ir savo banko sąskaitą, į kurią turi būti pervesti pinigai už grąžinamą prekę) bei pirkimą internetinėje Parduotuvėje įrodantį dokumentą (PVM sąskaitą - faktūrą).

5.5 Pardavėjas, gavęs šių Taisyklių 5.1. punkte nurodytą raštišką Pirkėjo pranešimą apie prekių pirkimo–pardavimo Sutarties atsisakymą, per 10 (dešimt) darbo dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus (prekių pristatymo mokestis negrąžinamas), su sąlyga, kad grąžinamos prekės atitiko šių Taisyklių 5.2. punkte nurodytus reikalavimus.

5.6 Praėjus daugiau kaip 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos, kokybiškų prekių grąžinimui (keitimui) taikomos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001-06-29 įsakymu Nr. 217 patvirtintos “Daiktų grąžinimo ir keitimo Taisyklės“ bei šių Taisyklių 5.2. – 5.5. punktuose įtvirtintos nuostatos.

5.7 Pirkėjo teises, kai jam parduodamos netinkamos kokybės prekės, nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001-06-29 įsakymu Nr. 217 patvirtintos “Daiktų grąžinimo ir keitimo Taisyklės“, papildomai atsižvelgiant į šių Taisyklių 5.3. – 5.5. punktuose įtvirtintas nuostatas.

 1. Prekės keitimas

6.1 Internetu pirkta prekė gali būti keičiama į kitą (tos pačios sumos prekę) arba į brangesnę (su Pirkėjo priemoka).

6.2 Prekės keitimo atveju Pirkėjas privalo laikytis 5 Taisyklėje pateiktų sutarties nutraukimo sąlygų ir sudaryti naują Sutartį su Pardavėju.

6.3 Pardavėjas turi teisę vienašališkai atsisakyti kokybiškos prekės keitimo, jei turi įtarimų, kad buvo pažeistas 5.2 punktas arba numano, kad norimas keitimas yra nesąžiningas.

 1. Kainos ir pristatymo išlaidos

7.1 Kiekvienos parduodamos prekės kaina yra pateikta Eurais ir nurodyta internetinėje Parduotuvėje prie atitinkamos prekės bei suformuotame Pirkėjo užsakyme. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjo užsakymo pateikimo Pardavėjui momentu galiojančiomis kainomis.

7.2 Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

7.3 Į prekės kainą nėra įskaičiuotas prekių pristatymo Pirkėjui mokestis.

7.4 Jei gaminio aprašyme nenurodyta kitaip, prekės, kurias Pardavėjas siūlo pristatyti, dažniausiai yra pristatomos apytiksliai per 3-4 darbo dienas. Jei siūlomas prekių pristatymas į namus, Pirkėjas gauna pranešimą, kai prekės yra paruoštos pristatymui. Jei vykdant užsakymą, reikiamų prekių nėra, apie tai Pirkėjas bus informuotas el. laišku.

7.5 Prekes Pirkėjo sąskaita pristato Pardavėjas arba Pardavėjo pavedimu kurjerio paslaugas teikianti įmonė (toliau – Kurjeris). Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Prekės pristatomos adresu, kurį Pirkėjas nurodė registracijos metu ar prekių užsakymo formoje.

7.6 Už prekių pristatymą taikomas žemiau nurodytas Prekių pristatymo mokestis:

7.6.1 Užsakant įranginiu ar prekių iki 50€, taikomas 3€ pristatymo mokestis;

7.6.2 Užsakant įrenginių ar prekių už 50€ ir daugiau, siuntimo išlaidas padengia "Parkų technika" (išskyrus Kuršių Neriją);

7.6.3 Užsakymams į kuršių neriją imamas papildomas 20€ už siuntinį mokestis.

7.7 Įprastai prekės pristatomos Pirkėjui per 3 darbo dienas (jei mokėjimas yra gaunamas iki 14:00 val). Pirkėjas sutinka, jog išimties tvarka dėl nenumatytų aplinkybių prekių pristatymas gali vėluoti, tačiau, bet kuriuo atveju, prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju Pardavėjas nedelsiant susisieks su Pirkėju ir suderins prekių pateikimo terminą. Prekių pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti po to, kai Pardavėjas gauna Pirkėjo apmokėjimą už prekes ir jų pristatymo paslaugas.

7.8 Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už vėlavimą pristatyti prekes, jei Prekės Pirkėjui nepristatomos ar pristatomos pavėluotai dėl paties Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

7.9 Prekės pristatomos darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio iš anksto su Pirkėju suderintu laiku.

7.10 Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, prekės perduodamos Pirkėjui arba kitam asmeniui, Pirkėjo nurodytam užsakymo blanke tik pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 1. Atsiskaitymas už prekes

8.1 Mokėjimas vykdomas „PayPal“ sistemoje. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes tiesiogiai per savo PayPal sąskaitą.

8.2 Atsiskaitymui už prekes ir jų pristatymą naudojantis banko paslaugomis, Pirkėjui gali būti taikomi Banko nustatyti komisiniai ir (ar) kiti mokesčiai už atliekamas operacijas.

8.3 Pardavėjas Pirkėjo pateiktą prekių užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs pilną apmokėjimą už prekes ir jų pristatymą. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

8.4 Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjui visą reikiamą ir teisingą informaciją, būtiną prekių ir jų pristatymo paslaugų apmokėjimui. Tačiau Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų, kurių paslaugomis naudojantis buvo vykdomas Pirkėjo apmokėjimas Pardavėjui, netinkamai suteiktų paslaugų ir su tuo susijusių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant mokėjimo pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio nurodymo/įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo susijusių nuostolių ir (ar) kitų neigiamų pasekmių.

 1. Užsakymo procesas

9.1 Išsirinkite norimą užsisakyti prekę ir spauskite "Dėti į krepšelį“, taip Jūsų pasirinkta prekė atsidurs Jūsų “Prekių krepšelyje”.

9.2 Paspaudus "Dėti į krepšelį'', Jus automatiškai perkels į "Prekių krepšelį". Patikrinkite ar teisingai pasirinkta norima prekė. Netikusią prekę galite išimti iš "Prekių krepšelio" paspaudę ant šiukšlių dėžę simbolizuojančios ikonos, kuri yra šalia prekės kiekio, dešinėje pusėje.

9.3 "Prekių krepšelyje" pasirinkite ar prekę norite Rezervuoti ar Pirkti. Jei prekę norite Pirkti, pasirinkite gavimo būdą:

a) Atsiėmimas (susimokėti už prekę ir atvykti į pasirinktą parduotuvę atsiimti prekės sau patogiu laiku) Atlikę pasirinkimus, spauskite "Pirkimas";

b) Siuntimas (susimokėti už prekę, prekė bus pristatoma registracijos formoje Jūsų nurodytu adresu). Atlikę pasirinkimus, spauskite "Pirkimas".

c) Asmeninis pristatymas (susimokėjus už prekę. Prekė yra pristatoma nurodytu adresu. Asmuo, pristatęs prekę, žodžiu pateikia instrukcijas kaip ja naudotis). Atlikę pasirinkimus, spauskite "Pirkimas".

9.3.1.1 Pasirinkus Rezervuoti prekę, įveskite "Kontaktinė informacija" ir "Atsiėmimo detalės" skiltyse reikalaujamus duomenis bei pasirinkite parduotuvę į kurią atvyksite. Spauskite "Tęsti".

9.3.1.2 Atidžiai perskaitykite ir susipažinkite su "Taisyklėmis ir sąlygomis" bei su "Privatumo politika".

9.3.1.3 Jeigu su dalimi arba visomis "Taisyklėmis ir sąlygomis'' nesutinkate arba nesate patenkinti "Privatumo politika", nutraukite užsakymo procesą ir kreipkitės elektroniniu paštu arba telefonu puslapyje "Susisiekti su mumis" skiltyje pateiktais kontaktais.

9.3.1.4 Jeigu sutinkate su visomis "Taisyklėmis ir sąlygomis" ir "Privatumo politika" pažymėkite atitinkamą langelį.

9.3.1.5 Dar kartą peržvelkite savo sudarytą rezervavimo užsakymą. Įsitikinkite, kad nėra klaidų. Spauskite "Pateikti".

9.3.1.6 Nuo pateikimo, Jūsų prekė bus rezervuota 7 darbo dienas.

9.3.2.1 Pasirinkus "Pirkimas" ir "Atsiėmimas", įveskite "Kontaktinė informacija" ir "Atsiėmimo detalės" skiltyse reikalaujamus duomenis bei pasirinkite parduotuvę iš kurios pageidaujate atsiimti prekes. Spauskite "Tęsti".

9.3.2.2 Atidžiai perskaitykite ir susipažinkite su "Taisyklėmis ir sąlygomis" bei su "Privatumo politika". Remkitės 9.3.1.3 ir 9.3.1.4 nustatytais punktais.

9.3.2.3 Dar kartą peržvelkite savo sudarytą prekių atsiėmimo užsakymą. Įsitikinkite, kad nėra klaidų. Spauskite "Pateikti".

9.3.2.4 Atlikite reikiamus veiksmus savo Paypal paskyroje ir užsakymas bus patvirtintas. Į nurodytą elektroninį paštą gausite sąskaitą faktūrą.

9.3.2.5 Atvykite į atsiėmimui pasirinktą parduotuvę darbo valandomis:

Pirmadienis - penktadienis

08:30 - 17:30 (Šiaulių parduotuvė)

Šeštadienis

09:00 - 14:00 (Šiaulių parduotuvė) 9.3.2.6 Pateikite įsigijimo dokumentą, kurį gausite elektroniniu paštu ir asmens dokumentą. Ir atsiimkite prekę.

9.3.3.1 Pasirinkus "Pirkimas" ir "Siuntimas", įveskite "Kontaktinė informacija" ir "Siuntimo adresas" skiltyse reikalaujamus duomenis. Spauskite "Tęsti".

9.3.3.2 Atidžiai perskaitykite ir susipažinkite su "Taisyklėmis ir sąlygomis" bei su "Privatumo politika". Remkitės 9.3.1.3 ir 9.3.1.4 nustatytais punktais.

9.3.3.3 Dar kartą peržvelkite savo sudarytą prekių pristatymo užsakymą. Įsitikinkite, kad nėra klaidų. Spauskite "Pateikti".

9.3.3.4 Atlikite reikiamus veikslus savo PayPal paskyroje ir užsakymas bus patvirtintas. Į nurodytą elektroninį paštą gausite sąskaitą faktūrą.

9.3.3.5 Kurjeris su Jumis susisieks 3 darbo dienų laikotarpyje (jeigu apmokėjimas gaunamas iki 14:00 valandos) ir suderinus tinkamą laiką pristatys prekę Jūsų nurodytu adresu.

9.3.3.6 Prekės pristatomos adresu, kurį Pirkėjas nurodė registracijos metu ar prekių užsakymo formoje.

9.3.4.1 Pasirinkę Asmeninį pristatymą, atlikite visus 9.3.2.1 veiksmus ir susisiekę su parduotuve, kurioje rezervavote prekę ir pateikite asmeninio pristatymo prašymą.

9.3.4.2 Asmeninis pristatymas yra taikomas perkant:

9.3.4.2.1 Prekių ne mažiau kaip už 500 €;

9.3.4.2.2 Elektroniniu paštu pateikus asmeninio pristatymo prašymą, adresu: info@parkutechnika.lt;

9.3.4.2.3 Iš anksto suderinus pristatymo sąlygas;

9.3.4.2.4 Iš anksto suderinus pristatymo vietą ir laiką.

9.3.4.3 Prieš Pirkėjui atsiskaitant už prekę, Pardavėjas turi teisę - atsisakyti asmeniškai pristatyti prekę. Tokiu atveju Pardavėjas ir Pirkėjas derybų keliu sutaria alternatyvų prekės pristatymo būdą, laiką ir priemones.

9.3.4.4 Pardavėjas Asmeninio pristatymo atveju įsipareigoja kokybiškai pateikti prekės naudojimo instrukciją.

9.3.4.5 Jeigu Asmeninio pristatymo metu Pirkėjo ar įgalioto atsiimti asmens rasti pagal nurodytą (registracijos formoje) adresą nepavyksta - prekė yra grąžinama į parduotuvę. Tokiu atveju, Pirkėjas privalo susisiekti su Pardavėju ir prekę atsiimti iš parduotuvės.

9.4 Pirkėjas, priimdamas užsisakytas prekes, privalo patikrinti siuntos būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo-priėmimo dokumentą. Jei Pirkėjas, priimdamas siuntą, pastebi pakuotės pažeidimą, apie tai nedelsiant privalo pranešti siuntą pristačiusiam kurjeriui, padaryti nuotrauką (atsiųsti ją el. paštu: arunas@dovalga.lt) ir paprašyti surašyti pakuotės pažeidimų aktą. Priėmus užsakytą prekę ir pasirašius siuntos dokumente be pastabų, laikoma, kad siunta pristatyta laiku ir tvarkingai. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas ir juos buvo galima pastebėti išorinės prekių apžiūros metu. Prekių perdavimo metu užfiksuoti pažeidimai šalinami Pirkėjo ir Pardavėjo suderinta tvarka ir terminais.

9.5 Pirkėjui (Pirkėjo atstovui) be pastabų pasirašius siuntos pristatymo patvirtinimą (sąskaitą faktūrą, krovinio važtaraštį ar kitą analogišką dokumentą), laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių komplektacija, kiekis ir kokybė atitinka pirkimo–pardavimo Sutarties sąlygas.

 1. Garantija ir įstatymuose numatytos teisės dėl gaminių su defektais

10.1 Visoms užsakytoms prekėms taikomos įstatymuose numatytos teisės dėl gaminių su defektais. Be to, visiems STIHL ir VIKING prekių ženklų gaminiams taikomos STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG garantijos sąlygos.

Europos ginčų sprendimo internetu platforma Pagal galiojančius įstatymus, mes privalome informuoti vartotojus apie Europos ginčų sprendimo internetu platformą, kuri gali būti naudojama siekiant išspręsti ginčus be būtinybės pareikšti skundą teisme. Platformą steigia Europos Komisija. Europos ginčų sprendimo internetu platformą galite rasti čia: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Iškilus nesklandumams - iš pradžių susisiekite su mumis (arunas@dovalga.lt).

PVM id numeris
LT673790811
Jurisdikcija
Įm. k. 167379081 A/s LT467044060000084339

UAB "Dovalga" Tilžės g. 99, Šiauliai, Įmonės kodas: 167379081, PVM kodas: LT673790811, Tel. 841523223.

Pardavėjas

Sutarties sudarymas

Teisė atšaukti sutartį

Sutarties atšaukimo forma

Kainos ir pristatymo išlaidos

Prekių pristatymas ir atsiėmimas

Mokėjimas

Užsakymo procesas

Garantija ir įstatymuose numatytos teisės dėl gaminių su defektais

Pardavėjas

Pirkimo sutartis sudaroma su UAB "Dovalga" Tilžės g. 99. Jei turite klausimų ar pastebėjimų, prašome susisiekti su mumis el. paštu arunas@dovalga.lt arba tel. 841523223.

Sutarties sudarymas

Spustelėję mygtuką „Pirkti dabar“, pateiksite įpareigojantį užsakymo formoje nurodytų prekių užsakymą. Pateikę užsakymą, gausite tai patvirtinantį el. laišką. Sutartis laikoma sudaryta, gavus šį užsakymo patvirtinimą.

Sutartis gali būti sudaryta šiomis kalbomis: Lietuva

Sutarties atšaukimo teisė

Klientai turi šias sutarties atšaukimo teises:

Atšaukimo teisė Turite teisę atšaukti šią sutartį be priežasties per keturiolika dienų. Atšaukimo laikas yra keturiolika dienų nuo tos dienos, kai jūs arba trečioji šalis, kuri nėra vežėjas, jūsų vardu priėmė paskutines prekes. Norėdami pasinaudoti teise atšaukti sutartį, turite informuoti mus UAB "Dovalga"; Tilžės g. 99; 841523223 apie šį savo spendimą pareiškimu (pvz., laišku, faksu arba el. paštu). Galite pasinaudoti pridėta sutarties atšaukimo forma, tačiau ji nėra privaloma.
Laikydamiesi sutarties atšaukimo termino, prašome įspėti, kad pageidaujate pasinaudoti savo sutarties atšaukimo teise prieš baigiantis sutarties atšaukimo terminui.

Sutarties atšaukimo pasekmės

Jei atšaukiate šią sutartį, mes privalome grąžinti jums visus iš jūsų gautus mokesčius, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, kurias patyrėme jums pasirinkus kitą, o ne pigiausią mūsų siūlomą standartinį pristatymo būdą), nedelsdami ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kai gavome jūsų įspėjimą apie šios sutarties nutraukimą. Grąžinamąją išmoką sumokėsime tuo pačiu mokėjimo būdu, kuriuo naudojotės atlikdami pradinį sandorį, jei nebuvo susitarta kitaip; mes neapmokestinsime šio grąžinimo. Galime atsisakyti grąžinti mokesčius, kol negavome prekių arba kol nepateiksite patvirtinimo, jog prekės buvo grąžintos, priklausomai nuo to, kas yra anksčiau.

Turite grąžinti arba perduoti mums prekes nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kai pranešėte mums, jog atšaukiate šią sutartį. Įspėjamasis laikotarpis nepažeidžiamas, jei prekės išsiunčiamos prieš keturiolikos dienų laikotarpio pabaigą. Tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas turite padengti jūs.

Nuostoliai dėl prekių gali būti atlyginti tik, jei toks nuostolis yra susijęs su prekių kokybės, savybių ar funkcijų bandymu, jei tai yra būtina.

INFORMACIJOS APIE TEISĘ ATŠAUKTI SUTARTĮ PABAIGA

Sutarties atšaukimo forma

(Jei pageidaujate atšaukti sutartį, prašome užpildyti šią formą ir grąžinti ją mums.)

 • Kam: [nurodomas įmonės pavadinimas, adresas ir, jei yra, fakso numeris bei el. paštas]:

 • Aš/mes () atšaukiu (-iame) mano/mūsų sudarytą sutartį () dėl šių prekių įsigijimo ()/ šių paslaugų teikimo ():

 • Užsakyta()/gauta()

 • Kliento (-ų) vardas ir pavardė

 • Kliento (-ų) adresas

 • Kliento (-ų) parašas (tik pareiškimams popierine forma)

 • Data


(*) Prašome pašalinti nereikalingą informaciją

Sutarties atšaukimo forma

Norėdami atsisiųsti formą, spustelėkite čia

Kainos ir pristatymo išlaidos

Į gaminių puslapiuose nurodytų prekių kainą visada yra įtrauktas toje šalyje taikomas pridėtinės vertės mokestis bei kitos kainos sudedamosios dalys. Pristatymui taikomi siuntimo mokesčiai. Siuntimo mokesčiai paskelbti. Kiti mokesčiai, kurie nėra taikomi ar apmokestinami, nėra įtraukiami. Prekių pristatymas ir atsiėmimas Jei gaminio aprašyme nenurodyta kitaip, prekės, kurias siūlome pristatyti, yra dažniausiai pristatomos per apytiksliai 5 darbo dienas. Prekės pristatomos tik Lietuva. Jei siūlomas prekių atvežimas, gausite pranešimą, kai prekės bus paruoštos atvežimui. Jei vykdant jūsų užsakymą, reikiamų prekių nėra, apie tai jūs būsite informuoti el. laišku.

Mokėjimas

Mokėjimus galima atlikti „Paypal“ sistemoje.

Užsakymo procesas

Pasirinkę norimą prekę, galite įdėti ją į pirkinių krepšelį ir neįsipareigodami spustelėti mygtuką [Pirkti]. Pirkinių krepšelį galite peržiūrėti bet kuriuo metu, neįsipareigodami spustelėdami mygtuką [Pirkinių krepšelis]. Prekes galima pašalinti iš pirkinių krepšelio, spustelėjus mygtuką [Šalinti].

Norėdami įsigyti prekes, esančias jūsų pirkinių krepšelyje spustelėkite mygtuką [Pirkimas]. Tada įveskite savo informaciją. Informaciją, pažymėtą žvaigždute, yra privaloma įvesti. Prisiregistruoti nebūtina. Jūsų perduodama informacija yra šifruojama. Įvedę informaciją, galite ją peržiūrėti. Užsakymo procesas bus baigtas, spustelėjus mygtuką „Pirkti dabar“. Procesas gali būti nutrauktas bet kuriuo metu, uždarius naršyklės langą. Atskiruose puslapiuose pateikiama išsamesnė informacija, pvz. kaip koreguoti informaciją. Jūsų užsakymo informacija saugoma aplanke, kuri įtraukiama į užsakymo patvirtinimą kartu su mūsų standartinėmis sąlygomis (AGB), kurios siunčiamos jums el. paštu. Standartines sąlygas galima rasti, spustelėjus: Taisyklės ir sąlygos. Jas galima peržiūrėti, atsisiųsti ir išsaugoti. Saugumo tikslais, užpildžius užsakymą, jūsų užsakymo informacijos internete nebelieka.

Garantija ir įstatymuose numatytos teisės dėl gaminių su defektais

Visoms užsakytoms prekėms taikomos įstatymuose numatytos teisės dėl gaminių su defektais. Be to, visiems STIHL ir VIKING prekių ženklų gaminiams taikomos STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG garantijos sąlygos.

Privatumo taisyklės

Mums malonu matyti, kad jūs domitės mūsų svetaine. Mums yra svarbi jūsų privatumo apsauga. Toliau jūs rasite išsamią informaciją apie tai, kaip mes naudojame jūsų duomenis.

Duomenų valdytojo pavadinimas ir kontaktiniai duomenys (kaip apibrėžta duomenų apsaugos teisės aktuose)

Platintojo pavadinimas UAB "Dovalga"

Platintojo adresas Tilžės g. 99 77166

El. paštas: arunas@dovalga.lt

Telefono nr.: 841523223

Jūsų asmeninių duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo tikslas

Bet kokius jūsų asmeninius duomenis, kurie mums tampa žinomi jums lankantis mūsų svetainėje ir atliekant rezervacijas/pirkimo užsakymus (toliau - pirkimo užsakymus), mes tvarkome pagal galiojančius asmens duomenų teisės aktus; mes juos visada naudojame išsaugodami konfidencialumą ir renkame, tvarkome bei naudojame tik tam, kad

(a) užtikrintume svetainės funkcinį veikimą;

(b) apsaugotume savo teisėtus verslo interesus teikdami konsultacijas ir palaikymą mūsų klientams bei siekdami užtikrinti pritaikytą produkto dizainą;

Be anksčiau minėtų punktų, bet kokius duomenis, kuriuos jūs atskleidžiate mums atlikdami užsakymą, naudosime tik mes pirkimo užsakymui užbaigti ir apdoroti.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenys tvarkomi pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau - BDAR) ir remiantis šiais teisiniais principais:

● Tais atvejais, kai mes gauname jūsų sutikimą tvarkyti jūsų asmeninius duomenis, duomenų tvarkymas yra grindžiamas BDAR 6 straipsnio 1a dalimi.

● Visi duomenys, kuriuos su mumis dalijatės pirkimo užsakymų kontekste ir kurie reikalingi šių užsakymų įvykdymui ir (arba) tvarkymui, bus tvarkomi pagal BDAR 6 straipsnio 1b dalį.

● Jei duomenų tvarkymas yra būtinas, kad galėtume įvykdyti konkrečius teisinius įsipareigojimus, tuomet tokie duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1c dalimi.

● Tais atvejais, kai duomenų tvarkymas reikalingas dėl esminių duomenų subjekto ir (arba) kito fizinio asmens interesų, duomenų tvarkymas atliekamas laikantis BDAR 6 straipsnio 1d dalies.

● Jei duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant užtikrinti teisėtą mūsų bendrovės ar trečiosios šalies interesą ir jei jis neprieštarauja duomenų subjekto pagrindinėms teisėms ir (arba) pagrindinėms laisvėms, duomenų tvarkymas grindžiamas BDAR 6 straipsniu (1f ).

Saugojimo laikotarpis, duomenų ištrynimas ir duomenų blokavimas

Užbaigus pirkimo užsakymą, jūsų duomenys bus užblokuoti tolimesniam naudojimui ir ištrinami pasibaigus mokesčių ir komercinės teisės aktais nustatytiems saugojimo laikotarpiams, nebent jūs išreiškėte sutikimą toliau naudoti jūsų duomenis. Be to, jūsų duomenys visada bus ištrinti, kai jūsų sutikimas nebebus pasiekiamas arba kai jie nebebus reikalingi duomenų tvarkymo tikslais. Jei jūsų duomenys šiuo tikslu nebebūtų reikalingi ir (arba) jūsų sutikimas nebebus pasiekiamas, tai panaikins teisinį pagrindą, tačiau jei jūsų duomenys vis tiek turės būti toliau saugomi dėl galiojančių įstatymais nustatytų, oficialių ar sutartinių įsipareigojimų (pvz., garantijos įsipareigojimų arba finansinės apskaitos), duomenų tvarkymas bus ribojamas, pažymint ir blokuojant tuos duomenis.

Žurnalo failai

Kai lankotės mūsų svetainėje, naudojimo duomenys perduodami iš jūsų interneto naršyklės ir saugomi serverio žurnalo failuose. Tokiu būdu saugomi įrašai apima šiuos duomenis: skambučio datą ir laiką, svetainės pavadinimą, IP adresą, šaltinio URL, iš kurio pasiekėte mūsų svetainę, naudojamos žiniatinklio naršyklės tipą ir versiją, jūsų naudojamą operacinę sistemą. Šie duomenys bus naudojami išskirtinai tik techniniam komunikavimui ir techniniam veikimui užtikrinti; pasibaigus mūsų svetainės naudojimui, jie bus ištrinti, jei įstatymu nebus numatytos galimos pareigos juos išsaugoti. Teisinis pagrindas - tai įstatymuose numatytų mūsų pareigų dėl duomenų saugumo užtikrinimas, mūsų teisėtas interesas dėl mūsų svetainės techninio veikimo, gedimų pašalinimo ir saugumo užtikrinimo.

Slapukų naudojimas

Kad mūsų svetainėje būtų malonu lankytis ir būtų galima naudoti tam tikras funkcijas (pvz., pirkimo užsakymus), kai kuriuose mūsų tinklalapiuose mes įdėjome vadinamuosius slapukus. Kai iškviečiate mūsų svetainę, jūs informacinė reklaminė juosta informuoja jus apie mūsų naudojamus slapukus ir dar kartą atkreipia jūsų dėmesį į mūsų duomenų privatumo taisykles. Duomenų tvarkymo, naudojant slapukus, teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas ir (arba) mūsų teisėtas interesas dėl mūsų paslaugų asortimento techninio veikimo ir tobulinimo.

Kas yra slapukai?

Slapukai yra maži tekstiniai failai, kurie yra išsaugomi jūsų kompiuteryje, kai lankotės tam tikrose svetainėse. Mes naudojame slapukus, kad galėtume atsekti tai, ką turite savo pirkinių krepšelyje, kad galėtume išsiųsti jums kontaktines formas ir prisimintumėme jus kitą kartą, kai lankysitės mūsų svetainėje. Norėdami pateikti pirkimo užsakymus mūsų svetainėje, turite būti aktyvavę slapukus. Jei nenorite aktyvuoti slapukų, vis tiek galite naršyti mūsų svetainėje, tačiau negalėsite išsiųsti kontaktinių formų arba pateikti pirkimo užsakymų. Atminkite, kad slapukai negali sugadinti jūsų kompiuterio. Mūsų kuriami slapukai nesaugo jokios identifikuojamos asmeninės informacijos, pvz., kreditinės kortelės duomenų. Mes suteikiame jums šią informaciją, kad galėtume atitikti šiuo metu galiojančias teisines nuostatas ir užtikrinti, kad mes laikomės ir saugome jūsų privatumą, kai naudojatės mūsų svetaine. Jeigu norite sužinoti daugiau apie slapukus bei kaip juos valdyti, apsilankykite: aboutcookies.org

Slapukų valdymas

Dauguma naršyklių yra sukonfigūruotos taip, kad jos automatiškai priima slapukus. Kai naršyklėje bus išsaugoti numatytieji slapukų nustatymai, visi procesai veiks fone, jums to nepastebint. Tačiau jūs galite pakeisti šiuos nustatymus. Paprastai naršyklę galite nustatyti taip, kad jums būtų pranešta apie slapukų naudojimą ir jūs galėtumėte kiekvienu atveju nuspręsti, ar juos priimti, ar atsisakyti jų konkrečiais atvejais, ar atsisakyti jų apskritai.

Kai kurios svetainės, įskaitant mūsų, negali būti tinkamai naudojamos be slapukų, nes joms reikalingi tam tikri failai įprastoms operacijoms, pvz., pirkimo užsakymams. Todėl, norėdami pirkti produktus, turite įjungti slapukus. Jei nenorite aktyvuoti slapukų, vis tiek galite naršyti svetainėje, tačiau negalėsite išsiųsti kontaktinių formų arba įsigyti produktų. Norėdami tvarkyti slapukus, naudokite toliau pateiktus vadovus keturioms dažniausiai naudojamoms interneto naršyklėms:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-de/windows7/block-enable-or-allow-cookies

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/lt/kb/Slapuk%C5%B3%20aktyvavimas

Safari: https://support.apple.com/lt-lt/HT201265

Svarbiausi slapukai, naudojami mūsų svetainėje:

Atkreipkite dėmesį į svarbiausius mūsų naudojamus slapukus ir jų paskirtį:


CookieNoticeDisplayed (Rodomas slapukų pranešimas)

Šio slapuko paskirtis - sustabdyti pranešimą apie slapuką, kad jis nebūtų rodomas, kai jūs patvirtinote ar peržiūrėjote mūsų taisykles dėl slapukų.


Cart (Krepšelis)

Šio slapuko tikslas - identifikuoti jūsų esamą pirkinių krepšelį kaip jūsų pačių.


CartTotalCookie (Bendro krepšelio daiktų slapukas)

Šio slapuko paskirtis - identifikuoti daiktų skaičių jūsų pirkinių krepšelyje.


RequestVerificationToken (Saugos slapukas)

Šis saugos slapukas patvirtina esamus paklausimus ir apsaugo jus, kad kiti naudotojai neturėtų prieigos prie šio slapuko.


lco (Pirkimo proceso slapukas)

Šis slapukas identifikuoja naudotojo paskutinį įsigijimo procesą.


Trečiųjų šalių slapukai

Slapukai taip pat naudojami žiniatinklio analizės paslaugoms ir įskiepiams (pvz., dalinimuisi turiniu socialinės žiniasklaidos priemonėse). Daugiau informacijos apie šiuos slapukus galima rasti prie paslaugų, kurias mes naudojame mūsų svetainėje, aprašymo.

Žiniatinklio analizė su „Google Analytics“

Šioje svetainėje naudojama „Google Analytics“, žiniatinklio analizės paslauga iš „Google Inc.“ (toliau - „Google“). „Google Analytics“ naudoja vadinamuosius slapukus - tekstinius failus, kurie išsaugomi jūsų kompiuteryje ir leidžia mums analizuoti svetainės naudojimą. Slapukų sukurta informacija apie jūsų naudojimąsi mūsų svetaine paprastai siunčiama į „Google“ serverį Jungtinėse Valstijose, kur ji yra saugoma. Tačiau, jeigu šiai svetainei esate įjungęs IP anonimizaciją, jūsų IP adresą „Google“ pirmiausia sutrumpins Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose Europos ekonominės erdvės sutarties šalyse. Tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas bus siunčiamas į „Google“ serverį Jungtinėse Valstijose ir sutrumpinamas ten. Veikdami svetainės operatoriaus prašymu, „Google“ naudoja šią informaciją, kad galėtų analizuoti, kaip naudojatės svetaine, pateiktų mums, svetainės operatoriams, ataskaitas apie svetainės veikimą bei teiktų mums kitas paslaugas, susijusias su svetainės ir interneto naudojimu. IP adreso, kurį „Google Analytics“ siunčia per jūsų naršyklę, „Google“ nesusies su kitais turimais duomenimis. Jūs galite užkirsti kelią slapukų saugojimui, naudodami tinkamus nustatymus savo naršyklės programinėje įrangoje; tačiau atminkite, kad tai gali neleisti naudotis visomis šios svetainės funkcijomis. Be to, jeigu norite užkirsti kelią slapukų sugeneruotų duomenų rinkimui bei duomenų apie svetainės naudojimą, kuriuos renka „Google“ (įskaitant jūsų IP adresą), ir, jei norite atsisakyti tokių duomenų tvarkymo, kurį atlieka „Google", galite atsisiųsti ir įdiegti naršyklės papildinį iš šios nuorodos https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Išsamesnę informaciją galima rasti: http://www.google.com/analytics/terms/lt.html bei https://policies.google.com/privacy?hl=lt. Daugiau informacijos galite sužinoti Naudojimo sąlygose ir privatumo taisyklėse adresu: http://www.google.com/analytics/terms/lt.html bei https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt. Siekiant suteikti galimybę rinkti anonimizuotą IP adresų rinkinį, „Google Analytics" buvo išplėsta, įtraukiant kodą „gat._anonymizeIp ();", kad IP adresai būtų apdorojami tik sutrumpintos formos, o duomenys negalėtų būti susieti su konkrečiais asmenimis. Žiniatinklio analizės tarnybos „Google Analytics“ surinktus duomenis taip pat naudoja „Andreas Stihl AG & Co. KG“, siekdami optimizuoti ir patobulinti šią svetainę. Teisinis pagrindas - jūsų sutikimas ir (arba) mūsų teisėtas interesas analizuoti mūsų svetainės naudojimą bei tobulinti mūsų paslaugų asortimentą.

„Google Inc." pakartotinės rinkodaros ar panašių tikslinių grupių funkcijos naudojimas

Mūsų svetainėje mes naudojame „Google Inc." (toliau - „Google“) teikiamą pakartotinės rinkodaros arba panašių tikslinių grupių funkciją. Naudodamiesi šia funkcija, teikėjai gali nukreipti lankytojus į svetainės tikslinę reklamą, kitaip tariant, pagal interesus grindžiamus skelbimus, pritaikytus svetainės lankytojams, - skelbimus, kurie rodomi lankantis kituose „Google" vaizdinės reklamos tinklo svetainėse. Siekdama atlikti šią svetainės naudojimo analizę, kuri yra pagrindas kurti interesais pagrįstą reklamą (pakartotinė rinkodara), „Google" naudoja vadinamus slapukus. Todėl „Google" svetainės lankytojų naršyklėse saugo nedidelį failą, kuriame yra skaičių seka. Failas fiksuoja svetainės lankytojų skaičių, taip pat anoniminius duomenis apie svetainės naudojimą. Jokių asmeninių svetainės naudotojų duomenų nebus saugoma. Vėliau apsilankius kitose „Google" vaizdinės reklamos tinklo svetainėse, rodomi reklaminiai skelbimai, kuriuose atsižvelgiama į lankytojo peržiūrėtus produktus ir informaciją anksčiau lankytose svetainėse. Be to, jeigu norite užkirsti kelią slapukų sugeneruotų duomenų rinkimui, susijusiam su jūsų svetainės naudojimu (įskaitant jūsų IP adresą), ir jeigu norėsite atsisakyti tokių duomenų tvarkymo, kurį atlieka „Google", galite atsisiųsti ir įdiegti naršyklės papildinį iš šios nuorodos: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en . Jei norite visam laikui išjungti „Google" slapukų naudojimą, spustelėkite šią nuorodą ir atsisiųskite bei įdiekite pateiktą papildinį: https://support.google.com/ads/answer/7395996. Jūs galite išjungti trečiųjų šalių slapukų naudojimą apsilankydami Tinklo reklamos iniciatyvos išjungimo svetainėje adresu: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/ bei pritaikydami pateikiamą informaciją apie išjungimą, kuri ten yra pateikiama. Papildomą informaciją apie „Google“ pakartotinę rinkodarą bei „Google“ privatumo taisykles galima rasti adresu: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=lt . Teisinis pagrindas - jūsų sutikimas ir (arba) mūsų teisėtas interesas analizuoti mūsų svetainės naudojimą bei tobulinti mūsų paslaugų asortimentą.

„Google AdWords" konversijų stebėjimo naudojimas

Būdami „Google AdWords" klientai, mes naudojame „Google" konversijų stebėjimą, „Google Inc." (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV, „Google") teikiamą analizės paslaugą. „Google AdWords" jūsų kompiuteryje patalpina slapuką („konversijos slapuką"), jei mūsų svetainę pasiekėte naudodami „Google" skelbimą. Šie slapukai nustoja galioję po 30 dienų ir nėra naudojami asmeniniam identifikavimui. Jeigu apsilankote tam tikruose mūsų puslapiuose ir slapukas dar nebaigė galioti, mes ir „Google" galime atpažinti, kad kažkas spustelėjo skelbimą ir buvo nukreiptas į mūsų svetainę. Kiekvienas reklamuotojas gauna kitą slapuką. Slapukų negalima stebėti per reklamuotojų svetaines. Informacija, surinkta naudojant konversijos slapuką, naudojama generuoti konversijų statistiką „AdWords" reklamuotojams, kurie pasirinko konversijų stebėjimą. Reklamuotojai matys bendrą naudotojų, kurie spustelėjo skelbimą ir buvo nukreipti į konversijų stebėjimo žymų puslapį, skaičių. Tačiau jie negauna informacijos, kuri asmeniškai identifikuoja naudotojus.

Jeigu nenorite dalyvauti stebėjime, galite prieštarauti šiam naudojimui, užkirsdami kelią slapukų įdiegimui atitinkamu jūsų naršyklės programinės įrangos nustatymu (išjungimo parinktis). Jūs nebūsite įtraukiami į konversijų stebėjimo statistiką.

Norėdami gauti daugiau informacijos iš „Google", apsilankykite: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=lt, https://policies.google.com/privacy?hl=lt.

Teisinis pagrindas - jūsų sutikimas ir (arba) mūsų teisėtas interesas analizuoti mūsų svetainės naudojimą bei tobulinti mūsų paslaugų asortimentą.

„Microsoft Bing“

Be to, mes taip pat naudojame „Microsoft“ konversijų stebėjimą („Microsoft Corporation", „One Microsoft Way", Redmond, WA 98052-6399, JAV). Tai reiškia, kad „Microsoft Bing Ads" jūsų kompiuteryje patalpina slapuką, jeigu mūsų svetainę pasiekėte naudodami „Microsoft Bing" reklamą. Tai leidžia mums ir „Microsoft Bing" pamatyti, kad kažkas spustelėjo reklamą, kad buvo nukreiptas į mūsų svetainę ir pasiekė tam tikrą tikslinį puslapį, kuris buvo iš anksto nurodytas. Tai tik nurodo bendrą vartotojų skaičių, kurie spustelėja „Bing" reklamą ir vėliau nukreipiami į tikslinį puslapį. Ši procedūra nenurodo jokios asmeninės informacijos apie vartotojo tapatybę. Jeigu nenorite dalyvauti stebėjimo procese, galite atmesti tokio slapuko patalpinimą, pvz., per naršyklės nustatymą, kuris paprastai išjungia automatinį slapukų talpinimą. Daugiau informacijos apie „Microsoft Bing" naudojamą duomenų apsaugą ir slapukus galite rasti „Microsoft" svetainėje adresu: http://privacy.microsoft.com/DE-DE/fullnotice.mspx. Teisinis pagrindas - jūsų sutikimas ir (arba) mūsų teisėtas interesas analizuoti mūsų svetainės naudojimą bei tobulinti mūsų paslaugų asortimentą.

„DoubleClick by Google“

„DoubleClick by Google" yra „Google Inc.", 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV (toliau: „Google") teikiama paslauga. „DoubleClick by Google" naudoja slapukus, kad pateiktų jums aktualias reklamas. Jūsų naršyklei priskiriamas anoniminis identifikavimo numeris (ID). Šis numeris naudojamas stebėti, kokie skelbimai rodomi jūsų naršyklėje ir kokie skelbimai buvo peržiūrėti. Slapukuose nesaugoma asmeninė informacija. „DoubleClick" slapukai leidžia „Google" ir jos partnerių svetainėms rodyti jums aktualius skelbimus, atsižvelgiant į jūsų ankstesnius apsilankymus mūsų svetainėje arba kitose svetainėse internete. Slapukų sukurta informacija siunčiama analizei į „Google" serverį Jungtinėse Amerikos Valstijose ir ten saugoma. „Google" siunčia duomenis trečiosioms šalims tik tuo atveju, jeigu yra pagrindas teisės aktuose arba jei tai reikalinga sutarties duomenų tvarkymui. Jokiomis aplinkybėmis „Google" neapjungs jūsų duomenų su kitais „Google" surinktais duomenimis. Naudodamiesi šia svetaine, jūs pareiškiate savo sutikimą, kad „Google" tvarkytų jūsų duomenis anksčiau minėtu būdu ir tikslu. Jūs galite užkirsti kelią slapukų saugojimui, naudodami tinkamus nustatymus savo naršyklės programinėje įrangoje; tačiau atminkite, kad tai gali neleisti naudotis visomis šios svetainės funkcijomis. Daugiau informacijos apie „DoubleClick" duomenų privatumą galite rasti čia: Data privacy at DoubleClick. Be to, jeigu norite užkirsti kelią „Google" rinkti slapukų sukurtus duomenis, susijusius su jūsų svetainės naudojimu, ir jeigu norite, kad „Google" netvarkytų tokių duomenų, galite atsisiųsti ir įdiegti naršyklės įskiepį https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de, Atitinkamą naršyklės plėtinį galima atsisiųsti ir įdiegti iš Skelbimų nustatymų, „DoubleClick" aktyvinimo plėtinį, galimų naršyklės plėtinių. Be to, jeigu norite užkirsti kelią „Google" rinkti slapukų sukurtus duomenis, susijusius su jūsų svetainės naudojimu, ir jeigu norite, kad „Google" netvarkytų tokių duomenų, galite atsisiųsti ir įdiegti naršyklės įskiepį iš čia. Teisinis pagrindas - jūsų sutikimas ir (arba) mūsų teisėtas interesas analizuoti mūsų svetainės naudojimą bei tobulinti mūsų paslaugų asortimentą.

Dalijimasis asmeniniais duomenimis užsakymų apdorojimo kontekste

Jeigu toks duomenų dalijimasis yra reikalingas jūsų prekių pristatymui, jūsų duomenys perduodami atitinkamai įgaliotai pristatymo kompanijai. Tvarkydami mokėjimus, mes atskleidžiame jūsų mokėjimo informaciją partnerių įmonei ir (arba) kredito įstaigai, kuri vykdo mokėjimus. Mokėjimo operacija atliekama per „PayPal" kaip paslaugų teikėją („PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A.“, 5th floor, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Liuksemburgas). „PayPal" duomenų apsaugos informacija ir „PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A.“ duomenų privatumo taisyklės pateikiamos „PayPal“ svetainėje www.paypal.com. Norėdami atlikti atitinkamą mokėjimo operaciją, „PayPal" mes nusiųsime šiuos duomenis: įsigytus daiktus ir bendrą pirkimo kainą. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - sutarties vykdymo tikslas (t.y. užsakymų apdorojimas).

Duomenų saugumas

Kaip užsakymo proceso dalis, jūsų asmens duomenys yra užkoduojami ir perduodami internetu. Mes taikome įprastas pripažintas technines ir organizacines priemones siekdami apsaugoti mūsų svetainę ir kitas sistemas nuo jūsų asmeninių duomenų praradimo, sunaikinimo, prieigos prie jų, keitimo ir neįgaliotų asmenų jūsų duomenų platinimo, tačiau mes tai darome negalėdami garantuoti visiškos apsaugos. Prieiga prie jūsų kliento paskyros galima tik įvedus asmeninį slaptažodį. Visada turėtumėte konfidencialiai saugoti savo prieigos duomenis ir uždaryti naršyklės langą baigę sesiją, ypač jei bendrai naudojate kompiuterį su kitais.

Duomenų subjektų teisės

Kaip duomenų subjektui jums priklauso šios teisės:

Teisė naudotis Jūs turite teisę gauti informaciją apie mūsų saugomus jūsų asmeninius duomenis, saugojimo trukmę, duomenų tvarkymą ir visus jų gavėjus. Jūs taip pat turite teisę gauti asmeninių duomenų, sudarančių duomenų tvarkymo subjektą, kopiją.

Teisė į ištaisymą Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti bet kokius neteisingus asmeninius duomenis ir užpildyti visus neišsamius asmeninius duomenis.

Teisė į ištrynimą („teisė būti pamirštam") Jei yra teisinių reikalavimų, turite teisę reikalauti, kad mes ištrintume jūsų asmeninius duomenis. Jei įstatymuose numatytų įpareigojimų vykdymas neleidžia ištrinti, duomenų tvarkymas yra atitinkamai ribojamas (žr. toliau).

Teisė į duomenų tvarkymo apribojimą Jei yra teisiniai reikalavimai, jūs turite teisę reikalauti, kad mes apribotume jūsų asmeninių duomenų tvarkymą, t.y., kad jūsų duomenys būtų pažymėti taip, kad būtų apribotas jų tvarkymas ateityje (ir taip bus užblokuoti).

Teisė į duomenų perkėlimą Jei yra teisiniai reikalavimai, jūs turite teisę reikalauti, kad mes išsiųstume jūsų arba jūsų paskirto duomenų valdytojo pateiktus duomenis, tokiu atveju mes atsiųsime juos kaip nurodyta standartiniu, struktūrizuotu ir lengvai nuskaitomu formatu.

Teisė prieštarauti tiesioginei rinkodarai Jūs turite teisę bet kuriuo metu prieštarauti jūsų asmens duomenų tvarkymui rinkodaros tikslais („prieštaravimas rinkodarai").

Teisė prieštarauti duomenų tvarkymui, kai teisinis pagrindas - „teisėtas interesas" Jūs turite teisę bet kuriuo metu prieštarauti mūsų duomenų tvarkymui, jei tokio prieštaravimo teisinis pagrindas yra „teisėtas interesas". Tokiu atveju mes nutrauksime jūsų duomenų tvarkymą, nebent pagal įstatymo parametrus galėtume parodyti įtikinamų teisėtų priežasčių tolesniam tvarkymui, viršijant jūsų teises.

Teisė atšaukti jūsų sutikimą Jei suteikėte mums savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo duomenis, bet kuriuo metu galite jį atšaukti. Tačiau tai neturi įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui iki atšaukimo datos.

Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai Galite pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai, jei manote, kad jūsų duomenų tvarkymas pažeidė taikytiną teisę. Norėdami tai padaryti, galite kreiptis į duomenų apsaugos instituciją, atsakingą už jūsų gyvenamąją vietą, arba savo federalinę valstybę, arba už mus atsakingą duomenų apsaugos instituciją.

Kontaktinis asmuo

Jūs galite tiesiogiai susisiekti su mumis, jei turite klausimų apie jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ar naudojimą arba apie informaciją, taisymą, duomenų blokavimą ar ištrynimą arba apie bet kurio jūsų suteikto sutikimo atšaukimą. Mūsų kontaktiniai duomenys pateikiami prie informacijos apie leidinį.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

Pardavėjo pavadinimas UAB "Dovalga"

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNO adresas Tilžės g. 99 77166

El. paštas: arunas@dovalga.lt

Telefono nr.: 841523223

Duomenų privatumo taisyklės atnaujintos paskutinį kartą: 2018 m. gegužė

Slapukų naudojimas

Kad mūsų svetainėje būtų malonu lankytis ir būtų galima naudoti tam tikras funkcijas (pvz., pirkimo užsakymus), kai kuriuose mūsų tinklalapiuose mes įdėjome vadinamuosius slapukus. Kai iškviečiate mūsų svetainę, jūs informacinė reklaminė juosta informuoja jus apie mūsų naudojamus slapukus ir dar kartą atkreipia jūsų dėmesį į mūsų duomenų privatumo taisykles. Duomenų tvarkymo, naudojant slapukus, teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas ir (arba) mūsų teisėtas interesas dėl mūsų paslaugų asortimento techninio veikimo ir tobulinimo.

Kas yra slapukai?

Slapukai yra maži tekstiniai failai, kurie yra išsaugomi jūsų kompiuteryje, kai lankotės tam tikrose svetainėse. Mes naudojame slapukus, kad galėtume atsekti tai, ką turite savo pirkinių krepšelyje, kad galėtume išsiųsti jums kontaktines formas ir prisimintumėme jus kitą kartą, kai lankysitės mūsų svetainėje. Norėdami pateikti pirkimo užsakymus mūsų svetainėje, turite būti aktyvavę slapukus. Jei nenorite aktyvuoti slapukų, vis tiek galite naršyti mūsų svetainėje, tačiau negalėsite išsiųsti kontaktinių formų arba pateikti pirkimo užsakymų. Atminkite, kad slapukai negali sugadinti jūsų kompiuterio. Mūsų kuriami slapukai nesaugo jokios identifikuojamos asmeninės informacijos, pvz., kreditinės kortelės duomenų. Mes suteikiame jums šią informaciją, kad galėtume atitikti šiuo metu galiojančias teisines nuostatas ir užtikrinti, kad mes laikomės ir saugome jūsų privatumą, kai naudojatės mūsų svetaine. Jeigu norite sužinoti daugiau apie slapukus bei kaip juos valdyti, apsilankykite: aboutcookies.org

Slapukų valdymas

Dauguma naršyklių yra sukonfigūruotos taip, kad jos automatiškai priima slapukus. Kai naršyklėje bus išsaugoti numatytieji slapukų nustatymai, visi procesai veiks fone, jums to nepastebint. Tačiau jūs galite pakeisti šiuos nustatymus. Paprastai naršyklę galite nustatyti taip, kad jums būtų pranešta apie slapukų naudojimą ir jūs galėtumėte kiekvienu atveju nuspręsti, ar juos priimti, ar atsisakyti jų konkrečiais atvejais, ar atsisakyti jų apskritai.

Kai kurios svetainės, įskaitant mūsų, negali būti tinkamai naudojamos be slapukų, nes joms reikalingi tam tikri failai įprastoms operacijoms, pvz., pirkimo užsakymams. Todėl, norėdami pirkti produktus, turite įjungti slapukus. Jei nenorite aktyvuoti slapukų, vis tiek galite naršyti svetainėje, tačiau negalėsite išsiųsti kontaktinių formų arba įsigyti produktų. Norėdami tvarkyti slapukus, naudokite toliau pateiktus vadovus keturioms dažniausiai naudojamoms interneto naršyklėms:

-Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/lt-LT/windows-vista/block-or-allow-cookies

-Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=lt-LT

-Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/lt-LT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

-Safari:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=lt-LT

Svarbiausi slapukai, naudojami mūsų svetainėje:

Atkreipkite dėmesį į svarbiausius mūsų naudojamus slapukus ir jų paskirtį:

Žemiau pateikiame pagrindinių slapukų ir jų naudojimo sąrašą:

Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis
CookieNoticeDisplayed (Rodomas slapukų pranešimas) Šio slapuko paskirtis - sustabdyti pranešimą apie slapuką, kad jis nebūtų rodomas, kai jūs patvirtinote ar peržiūrėjote mūsų taisykles dėl slapukų.
Cart (Krepšelis) Šio slapuko tikslas - identifikuoti jūsų esamą pirkinių krepšelį kaip jūsų pačių.
CartTotalCookie (Bendro krepšelio daiktų slapukas) Šio slapuko paskirtis - identifikuoti daiktų skaičių jūsų pirkinių krepšelyje.
RequestVerificationToken (Saugos slapukas) Šis saugos slapukas patvirtina esamus paklausimus ir apsaugo jus, kad kiti naudotojai neturėtų prieigos prie šio slapuko.
lco (Pirkimo proceso slapukas) Šis slapukas identifikuoja naudotojo paskutinį įsigijimo procesą.

Trečiųjų šalių slapukai

Slapukai taip pat naudojami žiniatinklio analizės paslaugoms ir įskiepiams (pvz., dalinimuisi turiniu socialinės žiniasklaidos priemonėse). Daugiau informacijos apie šiuos slapukus galima rasti prie paslaugų, kurias mes naudojame mūsų svetainėje, aprašymo.

Partnerio pavadinimas Slapukų naudojimo tikslas
Google „Google Analytics“ naudoja slapukus, kad stebėtų vartotojų elgesį ir kitais analizavimo tikslais. Nuoroda (-os) į naudojimo informaciją: http://www.google.com/intl/us_en/policies/technologies/cookies/